باشگاه سوپرمارکت های دلفینی با هدف ارائه راهکارهای عملی به سوپرمارکت ها جهت افزایش فروش و توسعه بازار و همچنین ارتباط مستقیم و انلاین تامین کننده ها و سوپرمارکت ها، اغاز به کار نموده است.