نگاه دلفین ها به زندگی زیباست. این موجودات، که برخی از دانشمندان آن ها را باهوش ترین خلایق بر روی کره زمین دانسته اند، معتقدند، اقیانوس ها، جای بزرگی برای زندگی همه است و می توان در کنار هم با آرامش زندگی کرد، اما در مقابل حمله خصمانه کوسه ها با هم متحد شده و از حقوق خود دفاع می کنند. با الگوسازی از این خصلت های دلفینی، طرحی نو در کسب وکار سوپرمارکت ها، معرفی می شود که اگر درست و به هنگام اجرا شود، می تواند آخرین تکنولوژی روز دنیا را در خدمت مدیران سوپرمارکت ها درآورده و همچنین راهگشای رقابت سالم با فروشگاه های زنجیره ای محلی باشد، رقابتی که با عبارت “سوپرمارکت های دلفینی” آغاز میشود و پیام آن صلح و دوستی است و نتیجه اش بقای زحمتکشانی که به حرفه شریف و طاقت فرسای خرده فروشی ارزاق عمومی اشتغال داشته، دارند و خواهندداشت.