نوشته هایی با برچسب سوپرمارکت مدرن، سوپرمارکت دلفینی

اقدامات لازم جهت تاسیس یک سوپرمارکت مدرن(دلفینی)(قسمت دوم)

اقدامات لازم جهت تاسیس یک سوپرمارکت مدرن(دلفینی)(قسمت دوم)

اقدامات لازم جهت تاسیس یک سوپرمارکت مدرن(دلفینی)(قسمت دوم) پس از تحقیقات بازار در چند حوزه مختلف در شهر از دیدگاه تعداد رقبا، حجم ساکنین منطقه، حدود فاصله از سوپرمارکت های همسایه و فاصله از فروشگاه های زنجیره ای محلی، مقایسه بین حوزه ها انجام شود و سرانجام بهترین موقعیت مکانی

ادامه خبر